Μεταφορες φορτιων ADR

Η εταιρεία μας, Joker Transport  με έδρα την Μάνδρα Αττικής , μεταξύ άλλων υπηρεσιών προσφέρει υπηρεσίες μεταφορών επικινδύνων υλικών.

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή μεταφορά και παράδοση με εκπαιδευμένους καταρτισμένους οδηγούς, ειδικά πιστοποιημένα και εξοπλισμένα  φορτηγά για μακροχρόνια η βραχυπρόθεσμη συνεργασία με ενδιαφερόμενους.

Οι μεταφορές και παραδόσεις μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε περιοχή της Αττικής καθώς και σε ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών μας.

Λόγω της πληθώρας και της πολυπλοκότητας των διατάξεων, η φόρτωση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού που έχει ειδικά πιστοποιηθεί από την Πολιτεία.

Εμείς και  το προσωπικό μας είμαστε πιστοποιημένοι με άδεια μεταφοράς επικινδύνων φορτίων, εύφλεκτων και εκρηκτικών, σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και πληρώντας τις προδιαγραφές της συμφωνίας ADR.

Στην Joker Transport

Έχουμε ειδικευμένο πιστοποιημένο προσωπικό για την μεταφορά φορτίων ADR και μπορούμε να αναλάβουμε την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων:

 • Κλάση 1 – Εκρηκτικά
 • Κλάση 2 – Επικίνδυνα Αέρια
 • Κλάση 3 – Εύφλεκτα Υγρά
 • Κλάση 4 – Εύφλεκτα Στερεά με υποομάδες
 • Κλάση 5 – Οργανικά Υπεροξείδια και Οξειδωτικά
 • Κλάση 6 – Τοξικά και Μολυσματικά
 • Κλάση 7 – Ραδιενεργά
 • Κλάση 8 – Διαβρωτικά
 • Κλάση 9 – Διάφορα

 

*Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης ανανεώνονται κάθε 5ετία.

ADR Φορτία

ADR είναι το ακρωνύμιο (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαικής συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικών και η οποία υπογράφτηκε στην Γενεύη το 1957.Η συμφωνία είναι ευρωπαϊκή οδηγία, εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, αποτελεί νομοθεσία των κρατών μελών και αφορά:

 • Τους επαγγελματίες οδηγούς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα
 • Τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται, εισάγουν, εξάγουν, χρησιμοποιούν η ανακυκλώνουν επικίνδυνα υλικά
 • Τους Σύμβουλους Ασφάλειας ADR
 • Τα οχήματα που τα μεταφέρουν

Σκοπός της συμφωνίας είναι η πρόληψη των κινδύνων, η μείωση των ατυχημάτων και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από ατυχήματα.

Not sure which solution fits you business needs?